• graan01

  graan01

 • graan02

  graan02

 • graan03

  graan03

 • graan04

  graan04


Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt; Jezus Christus zelf.
(1 Korintiërs 3:11)

 

Wij willen een gemeente zijn, op Bijbelse grond, waar mensen de liefde van de Here God zullen gaan ontdekken door Zijn Zoon Jezus te leren kennen als de Weg, de Waarheid en het Leven.

Wij geloven:

 • In een drie énig God, die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • Dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is, derhalve betrouwbaar is en het hoogste gezag heeft in alle zaken aangaande geloof en levenswandel.
 • Dat God de Schepper is van hemel en aarde volgens Genesis 1 en hier nog steeds voor zorgt.
 • Dat in het begin God en Zijn schepping in volmaakte harmonie met elkaar leefden.
 • Dat door de zonde van de mens; het overtreden van Gods gebod, die goede verhouding verbroken werd . De mens kan daardoor niet meer doen wat God van Hem vraagt en moet ook daarom sterven als straf op de zonde.
 • Dat God de mens niet aan zichzelf heeft overgelaten. Om de relatie te herstellen heeft God Zijn Zoon , de Here Jezus Christus, naar de aarde gestuurd om de straf op de zonde te dragen.
 • Dat door het vrijwillig lijden en sterven van Jezus Christus, mensen van hun zondeschuld en uit de macht van de zonden kunnen worden bevrijd.
 • Dat de mens daarom geroepen is op grond van het offer van Zijn leven dat de Here Jezus heeft gebracht, zich te bekeren en zijn vertrouwen te stellen op Hem. En aldus door geloof en bekering, tot wedergeboorte komt en zo (en uitsluitend zo) eeuwig leven ontvangt. In het kostbaar bloed van Jezus Christus is vergeving en reiniging van alle zonden.
 • Dat de gelovige, die dat nieuwe leven uit God ontvangen heeft, zich door onderdompeling in water behoort te laten dopen
 • Dat deze nieuwe mens door de kracht van de Heilige Geest in staat wordt gesteld aan zijn roeping als beelddrager van God te beantwoorden door de inwoning en vervulling met de Heilige Geest (doop met de Heilige Geest)
 • In Goddelijke genezing van zieken en bevrijding van hen die gebonden zijn door de machten van de zonde, op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus.
 • In de wederkomst van Jezus Christus als rechter over levenden en doden, met de heerlijke zekerheid dat voor hen die in Christus Jezus zijn, geen veroordeling is, maar eeuwig leven.
 • In het regelmatig vieren van het heilig avondmaal, verkondigende de dood des Heren, totdat Hij komt.
 • Dat Israël Gods uitverkoren volk is, dat tijdelijk terzijde is gezet, met het oog op de gemeente. Maar dat God in de toekomst al Zijn beloftes m.b.t. Israël zal waarmaken
 • Dat de gelovige een volgeling van Christus is en derhalve geroepen om gehoor te geven aan de opdracht in Mattheüs 28:19; Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Laatste nieuws

Boeiende studieavonden over goede, heilige engelen van God

13 maart - 24 april - 8 mei - 5 juni 2019   

Lees meer...

 

              

Laatste preek

Loading Player...
© 2013 Evangelische Gemeente de Graankorrel | Werkendam