Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt; Jezus Christus zelf.
(1 Korintiërs 3:11)

 

Wij willen een gemeente zijn, op Bijbelse grond, waar mensen de liefde van de Here God zullen gaan ontdekken door Zijn Zoon Jezus te leren kennen als de Weg, de Waarheid en het Leven.

Wij geloven:

 • In een drie énig God, die zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • Dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is, derhalve betrouwbaar is en het hoogste gezag heeft in alle zaken aangaande geloof en levenswandel.
 • Dat God de Schepper is van hemel en aarde volgens Genesis 1 en hier nog steeds voor zorgt. 
 • Dat in het begin God en Zijn schepping in volmaakte harmonie met elkaar leefden.
 • Dat God zei "Laat Ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis" (Gen. 1: 26). God schiep de mens = Adam, naar zijn beeld (Gen. 1: 27).
  God schiep de vrouw uit de mens Adam. God nam een rib uit zijn lichaam (Gen. 2: 21 - 23). God schiep man en vrouw en zei "de man zal vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen (beminnen, aankleven, belijden) en zij zullen tot één vlees zijn (Gen. 2: 24). Man en vrouw sluiten een verbond en het hoofd van de man is Christus en de man is het hoofd van de vrouw (1 Cor. 11: 3 en Efz. 5: 23).
 • Dat door de zonde van de mens; het overtreden van Gods gebod, die goede verhouding verbroken werd. De mens kan daardoor niet meer doen wat God van Hem vraagt en moet ook daarom sterven als straf op de zonde.
 • Dat God de mens niet aan zichzelf heeft overgelaten. Om de relatie te herstellen heeft God Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, naar de aarde gestuurd om de straf op de zonde te dragen.
 • Dat door het vrijwillig lijden en sterven van Jezus Christus, mensen van hun zondeschuld en uit de macht van de zonden kunnen worden bevrijd.
 • Dat de mens daarom geroepen is op grond van het offer van Zijn leven dat de Here Jezus heeft gebracht, zich te bekeren en zijn vertrouwen te stellen op Hem. En aldus door geloof en bekering, tot wedergeboorte komt en zo (en uitsluitend zo) eeuwig leven ontvangt. In het kostbaar bloed van Jezus Christus is vergeving en reiniging van alle zonden.
 • Dat de gelovige, die dat nieuwe leven uit God ontvangen heeft, zich door onderdompeling in water behoort te laten dopen.
 • Dat deze nieuwe mens door de kracht van de Heilige Geest in staat wordt gesteld aan zijn roeping als beelddrager van God te beantwoorden door de inwoning en vervulling met de Heilige Geest (doop met de Heilige Geest).
 • In Goddelijke genezing van zieken en bevrijding van hen die gebonden zijn door de machten van de zonde, op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus.
 • Dat naar aanleiding van de vrucht en de gave van de Heilige Geest, Paulus het volgende zegt in Galaten 5: 13 - 26. Gebruik de vrijheid die u gegeven is niet naar aanleiding van het begeren van je eigen vlees (eigen zin) te doen. Maar dient elkander door de liefde. Wandel door en in gehoorzaamheid van de Geest dan zal de zonde geen kans krijgen. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Indien we door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. Dan zullen de mensen de vrucht zien en smaken.
 • Dat alle genadegaven zijn gegeven aan de gemeente en nog steeds werkzaam zijn in deze tijd. Zoals Paulus adviseert; Streef naar de gaven van de Heilige Geest. Je ziet in Galaten 5 de negenvoudige vrucht en we kennen negen genadegaven. Zij zijn gegeven aan de gemeente van Jezus Christus om de ander te dienen. Dit kan voor een bediening zijn die je hebt ontvangen of een geestelijke taak, uit te voeren in het koninkrijk zoals bijvoorbeeld het Evangelie verkondigen. Ze zijn dus voor de opbouw en uitbreiding van de gemeente. Je ontvangt iets wat je zelf niet hebt. Zij zijn tot verheerlijking van de naam van Jezus Christus. De vrucht is belangrijker dan de gave. Hij geeft aan ieder gelijk Hij wil. Je mag je ernaar uitstrekken, maar Hij geeft.
 • In de wederkomst van Jezus Christus als rechter over levenden en doden, met de heerlijke zekerheid dat voor hen die in Christus Jezus zijn, geen veroordeling is, maar eeuwig leven.
 • In het regelmatig vieren van het heilig avondmaal, verkondigende de dood des Heren, totdat Hij komt.
 • Dat Israël Gods uitverkoren volk is, dat tijdelijk terzijde is gezet, met het oog op de gemeente. Maar dat God in de toekomst al Zijn beloftes met betrekking tot Israël zal waarmaken.
 • Dat de gelovige een volgeling van Christus is en derhalve geroepen om gehoor te geven aan de opdracht in Mattheüs 28:19; Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Laatste nieuws